Herunder beskrives kort lovgrundlaget for Danske Sortsejeres kontakt til dig som landmand, og for brugen af hjemmeavlet såsæd og eller læggemateriale. Alle sorter som Danske Sortsejere repræsentere er under EF sortsbeskyttelse. omfanget af beskyttelse er beskrevet i Kommissionens forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. Juli 1994 - om EF sortsbeskyttelse. 

 

Brug af hjemmeavlet såsæd og læggemateriale 

Med det formål at opretholde landbrugsdriften, er det tilladt landmænd at benytte udbytte tilvejebragt på deres egen bedrift som hjemmeavlet såsæd eller læggemateriale jf. forordring 2100/94 artikel 14. Dog gælder det at man ikke må benytte hybrid- og syntetiske sorter som hjemmeavlet såsæd  jf. forordring 2100/94 artikel 14. og endvidere at materialet skal være dyrket på egen bedrift, man må altså ikke sælge hjemmeavlet udsæd landmænd imellem. 

Gennemførselsbestemmelserne vedrørende landbrugsundtagelsen i artikel 14 i 2100/94 er nedfældet i kommissionens forordning (EF) nr. 1768/95 og kort gennemgået herunder:

 

Hvad forstås ved egen bedrift

egen bedrift  defineres Jf. 1768/95 Artikel 4 stk. 2 som enhver bedrift eller dele heraf, som landbrugeren faktisk udnytter til plantedyrkning, det kan være som ejer, eller på anden måde, hvor bedriften ledes på hans ansvar og for hans regning. Hjemmeavlet udsæd må derfor brugets på en landmands egen jord, samt jord han har forpagtet eller lejet. Hjemmeavlet udsæd fra landmandens bedrift må altså ikke benyttes på jord han har pasnings aftale på. 

 

Oplysningspligt

Landbrugeren har først indberetningspligt når indehaveren kontakter disse Jf. Rådets forordning 2100/94 artikel 14 stk. 3. Derfor udsendes brevet til korn, raps og bælgsæd 2 gange årligt, en gang til vinter sæsonen og en til forårs sæsonen, brevet til kartofler udsendes kun en gang årligt. Hvad der som minimum skal oplyses er nærmere bestemt i 1768/95 Artikel 8 stk. 2. 

 

Jeg har kun benyttet købt certificeret såsæd

Jf. 1768/95 Artikel 8 stk. 2. b) skal landbrugeren oplyse indehaveren om hvorvidt der er benyttet en eller flere af indehaverens sorter. Du har derfor som landbruger også pligt til at indberette at du kun har benytte certificeret såsæd. 

 

Jeg har bortforpagtet min jord, eller lejet den ud

Jf. 1768/95 Artikel 4 stk. 3 er det den, står opgivet som ejer af bedriften, på det tidspunkt der fremsættes påkrav om opfyldelse af en forpligtelse (indberetningen), som anses som landbrugeren, medmindre denne kan fremlægge bevis for at forpligtelsen hviler på en anden, f.eks. ved bortforpagtning eller udlejet jord. Du er altid mere end velkommen til at kontakte os via telefon eller mail, hvis du ikke længere driver din egen jord. 

 

Hvorfor står Danske Sortsejere for kontakten og ikke hver enkelt forædler

Indehavernes rettigheder kan varetages af flere indehavere i forening eller en sammenslutning af indehavere jf. 1768/95 Artikel 3 stk. 2 i Danmark benyttes denne mulighed gennem Danske Sortsejere, som er en sammenslutning af alle indehavere af beskyttede sorter, der markedsførers i Danmark. 

 

Bortfald af indberetningspligten – smålandbrugerundtagelsen

 Jf. 1768/95 Artikel 7 om små landbrugere – angives det at landbrugere der har et areal i om drift, som er mindre en det areal der skal bruges for at dyrke 92 tons korn pr. år er fritaget for indberetning og betaling. For Kartofler gælder det dog, at det er landbrugere med et areal mindre end det, der kræver at dyrke 185 tons kartofler pr. år der er fritaget. Artiklen forklare endvidere, at disse arealer skal nærmere bestemmes nationalt. Af § 4 stk. 2 og 3 i BEK nr. 701 af 22. juli 1996, er disse grænser i Danmark fastsat til henholdsvis 17,6 ha. for korn, bælgsæd og oliefrø og 5,3 ha. for kartofler.

 

Kontrol og straf

Kontrol

Jf. 1768/95 Artikel 14 kan indehaveren, for at kontrollere at grundforordningens artikel 14 er overholdt, anmode landbrugeren om dokumentation, for at alt eller dele af såsæden er indkøbt, en sådan dokumentation kan være faktura, etiketter eller lignende. Jf. 1768/95 Artikel 16 skal kontrollen varetages af indehaveren, eller sammenslutninger af disse.

Straf

Hvis en landbruger overtræder betingelserne eller begrænsningerne knyttet til grundforordningens artikel 14, kan indehaveren Jf. 1768/95 Artikel 18 sagsøge denne, gennem et civilretligt søgsmål. Hvis en landbruger gentagne gange har misligholdt sine forpligtelse, er han forpligtet, jf. grundforordningens artikel 94 stk. 2, at erstatte indehaveren for evt. yderligere opstået skade. En sådan erstatning skal mindst omfatte et engangsbeløb svarende til det firedobbelte af det gennemsnitlige beløb, der opkræves for certificeret såsæd af en tilsvarende mængde, som den misligholdt mængde.